Definitie

Dienst(en): coaching, in-house groepstrainingen, Duik in Zee workshop en/of runningtherapie (zie aanbod). 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met Kirsten Coaching & Training wordt afgesloten. Voor aanmelding van diensten is het van belang deze goed door te nemen. Met je inschrijving ga je akkoord met onderstaande algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten bij Kirsten Coaching & Training en gelden voor iedere cliënt/deelnemer en organisatie (tenzij punt 1.4 van toepassing is).

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van coachingssessies of runningtherapie komt tot stand door een aanmelding van de cliënt/deelnemer en het verstrekken van een aanmeldingsbevestiging door Kirsten Coaching & Training.

1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het realiseren van een in-house groepstraining komt tot stand door een aanmelding van de organisatie en het verstrekken van een aanmeldingsbevestiging door Kirsten Coaching & Training.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk tussen cliënt, deelnemer of organisatie en Kirsten Coaching & Training is overeengekomen.

2: Aanmelding

2.1 Aanmeldingen voor alle diensten dienen te worden gemaakt via telefoon of per e-mail.

2.2 Na aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen. Bij in-house groepstrainingen is de overeenkomst definitief zodra de offerte schriftelijk geaccordeerd is en de aanbetaling is gedaan binnen de gestelde geldigheidsduur. Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

3: Geheimhouding (meer hierover onder Privacy Verklaring)

3.1 Kirsten Coaching & Training is, met uitzondering van de verplichting die de wet of overheid op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitgevoerde dienst heeft verkregen. 

3.2 Gesprekken en andere contacten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Kirsten Coaching & Training zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt/deelnemer of organisatie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4: Intellectuele eigendom

4.1 Kirsten Coaching & Training is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aan de cliënt/deelnemers of organisatie verstrekte/gebruikte producten. Voorbeelden hiervan zijn readers, powerpoints, oefenmateriaal en rapporten.

4.2 De cliënt/deelnemer of organisatie mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kirsten Coaching & Training geen gebruik maken van de producten genoemd in punt 4.1 anders dan ten behoeve van deze overeenkomst.  

4.3 Kirsten Coaching & Training is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Mits hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en de informatie niet te herleiden is tot individuele deelnemers. 

5: Betaling

5.1 Een overzicht van de huidige tarieven staat op de website.

5.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum én vooraf aan de datum van plaatsvinden van de dienst te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met Kirsten Coaching & Training.

5.3 Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt/deelnemer of organisatie worden doorberekend.  

6: Annuleringsvoorwaarden

6.1 Afmelding dient via telefoon of e-mail te gebeuren. Bij geen gehoor dient er een mail verstuurd te worden. 

6.2 Coachingssessies en runningtherapie kunnen minimaal 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet tijdig annuleren wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. 

6.3 In-house groepstrainingen kunnen minimaal één maand van tevoren worden geannuleerd of gewijzigd. Bij tijdig annuleren vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. Bij niet tijdig annuleren wordt 75% van het totale tarief in rekening gebracht. Tijdig wijzigen c.q. verplaatsen van de training is kosteloos.

6.4 De cliënt/deelnemer of organisatie blijft in alle gevallen 100% van het totale tarief verschuldigd indien er geen melding van annulering plaatsvindt vooraf aan de overeengekomen afspraak. 

7: Verplaatsing/annulering door Kirsten Coaching & Training

7.1 In geval van onvoorziene afwezigheid vanuit Kirsten Coaching & Training wordt de uitvoering van de dienst verplaatst. Bij coachingssessies of runningtherapie mag cliënt/deelnemer ervoor kiezen het desbetreffende bedrag retour te krijgen.  

7.2 Wanneer er geen samenwerking met de cliënt/deelnemer of organisatie mogelijk is zal dit rechtstreeks worden gecommuniceerd en wordt de samenwerking geannuleerd.

8: Wijzigingen

8.1 Kirsten Coaching & Training behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cliënten/deelnemers en organisaties worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

8.2 Kirsten Coaching & Training behoudt zich de vrijheid om dienst tarieven, -tijden en -data te wijzigen. Cliënten/deelnemers en organisaties worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

9: Aansprakelijkheid/Klachten

9.1 Kirsten Coaching & Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of letsel die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingsessie, runningtherapie of training. De cliënt/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

9.2 Kirsten Coaching & Training is niet aansprakelijk voor toegedane schade aan de training locatie, mits de opdracht volgens de overeenkomst/trainingsopzet uitgevoerd wordt met de vereiste zorgvuldigheid.  

9.3 Klachten over de kwaliteit van het handelen van Kirsten Coaching & Training dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na het betreffende contactmoment, gemeld te worden.